Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2018

Vi har haft den stora glädjen att bli tilldelade Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2018!

Föreningen Tegelsmorasjön har funnits i drygt tjugo år. Vi ser det som vår uppgift att återskapa en sjö i balans som erbjuder boplatser, föda och skydd åt fåglar och andra djur, vårda omgivande ängs- och betesmarker samt tillgängliggöra platsen för naturupplevelser för alla.

Tegelsmorasjön kan tyckas liten och obetydlig varpå frågan infinner sig om den är värd att lägga kraft och pengar på. Igenväxning av sjöar är ju de facto en långsam naturlig process.

Flera mänskliga faktorer har dock under historiens lopp påskyndat processen. Sjön är ett självklart naturvårdsobjekt, men minst lika viktig är dess betydelse som ett naturligt centrum för ett antal byar i det historiska Tegelsmora. En sjö vid sockenkyrkan som förknippats med föda, lek, arbete och naturupplevelser genom många generationer.

Vi tackar Upplandsstiftelsen för den uppmuntran till fortsatt arbete för Tegelsmorasjön som priset ger. Vi är fulla av iver att påbörja nästa insats och pengarna ger oss möjlighet att kanske starta upp lite tidigare än annars.

Lyckas vi med vårt uppdrag stärks Tegelsmorasjön som en av Upplands verkliga naturpärlor, till gagn för människor, djur och natur, nu och i framtiden!

Prismotiveringen lyder:

”Föreningen Tegelsmorasjön har på eget initiativ arbetat för att restaurera Kyrksjön i Tegelsmora. Under flera år, har man genomfört praktiska naturvårdsåtgärder som skapat goda förutsättningar för våtmarksfåglar, fisk och andra vattenlevande organismer. Restaureringarna har resulterat i öppna vattenspeglar, betade strandängar och fågelöar.

Tack vare föreningens idoga arbete har bygden berikats med en levande, fågelrik sjö som blivit ett populärt besöksmål till glädje för alla.”

Här mottager vår kassör, tillika föreningens medgrundare priset ur Upplandsstiftelsens ordförande Anders Hedströms hand. En målning föreställande gråhakedoppingar som stundom häckar i Tegelsmorasjön, samt en check på 15 000 riksdaler.